Nieuws van de MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden, indien mogelijk, gekozen door alle ouders en personeel van de school. 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.


Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter:             Mevr. S. Weetink - Rhebergen/ Mevr. K. Kornegoor (ouder)
Overige leden:      Mevr. D. Wiersma (teamlid)
                                Mevr. B. Bijloo - Kaal (teamlid)
                                Mevr. J. Breukink ( ouder)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  De notulen zijn op te vragen via mevrouw B. Bijloo - Kaal

Vanuit de MR 11 november 2020

Vorige week heeft de voltallige MR digitaal kennis mogen maken met het nieuwe toezichthoudend bestuur. Er zijn over en weer verwachtingen uitgesproken met de wens om in goede samenwerking te gaan voor het beste van onze school.
In onze eigen MR kring hebben wij terug gekeken op de instemming van de personeelsgeleding wat betreft het nieuwe functiegebouw dat bepalend is voor de komende 2 jaar.
Voor de stakeholders bijeenkomst IKC op 1-12-2020 is er een afvaardiging van onder andere de MR geleding gevraagd hieraan deel te nemen. Voor nu hebben we besloten om Sandra Weetink namens de ouders te laten deelnemen en Babette Bijloo-Kaal namens het team.

Onze volgende MR vergadering staat gepland op 11-01-2021.

Vanuit de MR  11 oktober 2020

Op 8 oktober heeft de zittende MR kennisgemaakt met Josine Breukink, die zich als nieuw lid had aangemeld. Zij had gehoor gegeven aan de oproep voor de zomervakantie, toen we afscheid hebben genomen van Rik Vaartjes. Nogmaals willen we hem hartelijk bedanken voor alle MR inbreng van de afgelopen jaren.
We hebben Josine bijgepraat over de rol van een MR en willen haar bij deze van harte welkom heten.
De komende MR vergadering staat gepland op 3 november, waar we als geleding kennis gaan maken met ons nieuwe toezichthoudend bestuur.
Mocht u vragen hebben en/of op- of aanmerkingen die de school aangaan en waarbij advies en/of instemming van de MR als geheel of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding gevraagd wordt, kunt u ons ten alle tijden benaderen.