ABC lijst

 

Praktische schoolgids ABC-weetjes
A.
             Activiteitenkalender
De kalender met activiteiten kunt u via Parro bekijken. U kunt op school een papieren versie verkrijgen als u dat wenst.
              Adoptiekinderen
Via de stichting Wereldkinderen heeft onze school 2 kinderen financieel geadopteerd. In alle klassen staan spaarpotten voor deze adoptiekinderen. Kinderen kunnen hier geld voor meebrengen. Enkele leerlingen van de Linde onderhouden de contacten met de adoptiekinderen. Ook de geldzaken regelt deze 'adoptiecommissie' zelf. Eén van de leerkrachten houdt hier toezicht op. Via de schoolkrant houden we u op de hoogte van de contacten met de door ons geadopteerde kinderen.

                Afwezigheid
Voorziet u afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of doktersbezoek, geeft u dit dan vóór schooltijd aan ons door via een berichtje in Parro. Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, maken wij ons ongerust en bellen u na 9 uur. Wordt uw kind onder schooltijd ziek dan nemen wij contact met u op.

                Afwezigheid leerkrachten
Is een leerkracht ziek of afwezig? Vervanging wordt dan geregeld via het PON. Het PON heeft niet altijd iemand beschikbaar. De school heeft een noodscenario. Indien mogelijk hoort u vooraf hoe de vervanging is geregeld. Anders achteraf.

                Avondvierdaagse
Onze school doet zo mogelijk elk jaar mee met de avondvierdaagse. De kinderen tot ongeveer 10 jaar lopen 5 kilometer. De oudere leerlingen lopen 10 kilometer. Kleuters doen alleen de laatste avond mee. De organisatie ligt in de handen van de activiteitencommissie.

B.
                Buitenschoolse opvang
Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Avonturijn, onze partner in het Integraal Kind Centrum De Garve.
C.
              Centrum Jeugd en Gezin
Zie voor  Centrum Jeugd en Gezin (CJG) bij Sociale Teams.   Janneke Wesselink is voor onze school de contact persoon. Mocht u een keer persoonlijk een afspraak willen maken bij u thuis of in het sociaal team, dan kunt haar bellen op nummer 0575-750250 of mailen janneke.wesselink@bronckhorst.nl
 
              Cito-toetsen(Leerling volgsysteem)
Vanaf Bouwsteen 13 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een Cito-toets. Die meet vooral de taal- en rekenopbrengsten en moet een beeld geven van de vooruitgang van de kinderen. De eerste ronde vindt plaats vanaf de tweede schoolweek in januari. De tweede ronde vindt, afhankelijk van de lengte van het schooljaar, plaats ongeveer 7 weken voor einde van het schooljaar. In deze weken verwachten we dat ouders in principe geen afspraken maken bij arts en orthodontist tijdens de ochtenduren. Met name in januari hebben we vaak veel zieken. Dan duurt de toets periode erg lang en vraagt dit veel tijd van de leerkracht. Vandaar dat we ons gaan bereiden op een ander werkwijze  in schooljaar 2021-2022.
De schoolverlaters maken de landelijk verplichte eindtoets. We gebruiken daarvoor de IEP toets. 

E.
           Eindtoets: IEP
Sinds 2017 wordt de IEP-toets afgenomen. Deze toets is ontwikkeld door Bureau ICE. Deze toets is zo samengesteld dat iedere leerling wordt uitgedaagd om te laten zien wat hij/zij kan. De toets werkt niet met aparte invulformulieren en is daardoor erg overzichtelijk. Daarnaast is de vraagstelling helder en duidelijk. In principe doen alle schoolverlaters  mee aan de eindtoets.

           Eten en drinken
Om 10.00 uur tijdens de eerste pauze eten we bij voorkeur fruit/groenten. Om 12.00 uur eten de leerlingen hun meegebrachte boterham/cracker. We gaan ervan uit dat ouders in de broodtrommel die hoeveelheid stoppen waarvan ze denken dat hun kind dat nodig heeft en op krijgt. Het nieuwe uitgangspunt wordt: de broodtrommel hoeft niet leeg. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken op verzoek van ouders.  Uiteraard gaan wij uit van een gezonde hap.

                  Extreme weersomstandigheden
In het geval van extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de schooldagen anders worden ingedeeld.

F.

              Fietsen, skates en andere dingen met wielen
Op het plein lopen we. De fiets wordt bij aankomst op school direct in de fietsenstalling geplaatst. Skaten, skeeleren, stepjes en dergelijke mogen elke dag worden meegebracht om mee te spelen op het schoolplein. De school is niet verantwoordelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van deze spullen.
Foto's in de schoolgids en op de website
Er worden regelmatig foto's gemaakt van uw kind. Aan het begin van elk schooljaar kunt u via Parro aangeven hoe de school om moet gaan met de foto's van uw kind.

G.
              Gezondheid
Ieder jaar onderzoeken een jeugdverpleegkundige en een schoolarts een deel van onze leerlingen. Zij werken vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Gelre-IJssel in Deventer. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen een uitnodiging met het tijdstip en de inhoud van het onderzoek. Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige een aantal keer per jaar bij ons op school spreekuur om vragen van ouders te beantwoorden. De data staan in de activiteitenkalender.     
     
              Goede doelen
In iedere klas staat een spaarpot. Het geld gaat naar onze adoptiekinderen. Soms houden we speciale acties. Kinderen van de  vormen de Adoptiecommissie en dragen zorg voor de organisatie.
Gym
De kinderen van de Iep hebben één keer per week gym in het speellokaal. Bij slecht weer doen ze dit meerdere keren per week. De kinderen van de Wilg gaan lopend naar de sporthal. De stamgroepen de Berk en de Linde  gaan op de fiets naar de sporthal. De gymles is op vrijdag en wordt gegeven door juf Joyce. Zij is ook vakleerkracht gym.

              Gymkleding
Het kledingadvies tijdens de gymlessen voor de groepen die naar de sporthal gaan is een turnpakje of een sportbroekje met shirt of hemd. In de sporthal zijn gymschoenen verplicht. Zwarte zolen zijn verboden. Kinderen nemen hun gymschoenen mee in een tas om inloop van straatvuil in de gymzaal tegen te gaan. In de winter kan het wel eens koud zijn in de sporthal, zorg dan voor een vest. Lange haren worden gedragen in een staart , vlecht o.id.. 
De gymkleding moet wekelijks mee naar huis om gewassen te worden. De gymtas kan niet op school blijven in verband met de beperkte ruimte in de gangen en de kastjes.

De Iep kinderen gymmen in hun hemd en onderbroek. Het omkleden van de kleuters kost te veel tijd. Het dragen van gymschoenen mag. Als uw kind voetwratten of voetschimmel heeft, zijn gymschoenen verplicht.  We bewaren alle gymschoenen van de kleuters op school in een gezamenlijke bak.

H.
              Hoofdluis
Regelmatig controleren we alle kinderen op hoofdluis. Hierbij krijgen we hulp van de hoofdluismoeders. Toch is het belangrijk dat ouders ook zelf blijven controleren. Wanneer uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u iemand van onze hoofdluiscommissie te waarschuwen. Deze bestaat uit Inge Regelink(0623285890)  en Jeanne Hartemink (0638746051). De data van de controles staan in de activiteitenkalender. 

                Huiswerk
In de hoogste groepen laten we de leerlingen wennen aan huiswerk. Ook in andere groepen is het soms nodig dat kinderen thuis extra oefenen met onderdelen die ze moeilijk vinden of waarin ze ondersteuning krijgen. Voor erg jonge kinderen zijn we hier terughoudend in, maar - in overleg met de ouders - komt het wel voor.    

I.
              Inloopmomenten
Een keer per 6 weken is hier op de middag van 14.00 tot 14.30 uur een moment voor. De exacte data van de inloopmomenten zijn te vinden op de activiteitenkalender.
Jassen, tassen, schoenen (alles voorzien van naam) 
In de gang hebben we te maken met veiligheidsafspraken. Elk kind heeft een kastje van 14 cm breed. De rugzak/tas en jas moeten hierin passen. Een grote (rug)tas is dus niet handig. De tassen kunnen niet op of voor de kast gezet worden. Een kleine tas waarin eten en drinken past is doorgaans voldoende. 
De buitenschoenen blijven in de hal op het rek (voor de onderbouw) of (voor de bovenbouw) in het kastje. Voor in school mogen de kinderen het volgende dragen: 
  • Gymschoenen zie voorbeeld. 
  • Speciale binnenschoenen (hierop wordt dus niet buiten gelopen) 
De gymschoenen blijven op school en worden voor de Iep ook bij de gymlessen gebruikt. 
Alle kinderen van de onderbouw mogen hun drinkbekers in de krat zetten. Deze zetten wij in de koelkast. De bovenbouw bewaart het eten in de eigen tas, melkbekers kunnen in de koelkast gezet worden. Het liefst zien wij dat alle  kinderen een eigen drinkbeker en een broodbakje hebben, zodat wij de hoeveelheid pakjes en plastic kunnen beperken. 
 
      
K.
              Kerk
Er zijn jaarlijks twee oecumenische kinderkerkdiensten. Dit zijn diensten voor en door de kinderen. De voorbereidingen hiervoor vinden plaats op school in samenwerking met de identiteitscommissie. Ook organiseert de school een kerst- en een paasviering. Ouders kunnen bij deze vieringen aanwezig zijn.

             Koningsspelen
De school doet mee met de Koningsspelen. Deze worden georganiseerd door de kinderen uit  de stamgroep de Linde.

L.
              Leerlingenlijst
Aan het begin van het schooljaar ontvangt uw kind een lijst met de namen en adresgegevens van zijn/haar groepsgenoten. U kunt aangeven via Parro of u toestemming geeft voor het plaatsen van de naam van uw kind op deze lijst.

M.
            Medicijnverstrekking
Het kan zijn dat uw kind voor een bepaalde periode (lang of kort) medicijnen toegediend moet krijgen. Hiervoor dient u een medicijnverklaring in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de leerkracht. Op deze manier geeft u de groepsleerkracht toestemming om uw kind de medicijnen te geven.

N.
            Nablijven
Het kan zijn dat uw kind klassendienst heeft (opruimen en vegen van de het lokaal). Dit is van tevoren bekend. Het streven is dat dit binnen 10 minuten klaar is. Het kan zijn dat uw kind na schooltijd nog even in de klas blijft voor een korte nabespreking van de lesstof, een gesprek, o.i.d. met de leerkracht zonder andere kinderen erbij.  Is dit het geval, wordt u op de hoogte gesteld door de leerkracht. Uiteraard is dit geen 'straf'.

            Notenallergie speciaal beleid
In verband met de zeer ernstige allergie van één van de kinderen, is het niet toegestaan om pindakaas of noten op school te eten.

O.
              Ongevallen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom volgen juf Beate, juf Frida, juf Babette, juf Joyce en juf Sisca continu de opleiding bedrijfshulpverlening. Kleine ongelukjes lossen we dus zelf op. Bij twijfel of ernstigere verwondingen bellen we de ouders op om het kind op te halen. U kunt dan zelf contact opnemen met uw arts. Als de wond ernstiger is, dan zorgt de school voor onmiddellijke actie en stellen we de ouders zo snel mogelijk in kennis. In zo'n geval kunnen we ook contact opnemen met een noodadres. We verzoeken u een wijziging van uw noodadres o.i.d. door te geven via Parro.

                Koptelefoon
De kinderen van de Wilg en de bovenbouw hebben voor hun Chromebook oortjes/een koptelefoon nodig. Geeft u a.u.b. uw kind(eren) oortjes/een koptelefoon voorzien van naam mee naar school. 
Let u even op het formaat? Moet wel in het laatje passen.

              Ouderhulp( hulp vanuit het dorp)
Wij vinden het waardevol dat ouders ons ondersteunen bij activiteiten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan hulp bij handvaardigheid, sportevenementen, vervoer naar excursies, een spelmiddag, klusjes, schoolreisjes en de avondvierdaagse. Aan het begin van het jaar geven we daarom een Talentenlijst mee, waarmee u zich kunt opgeven.

                Oudercommunicatie middel: Parro
Via Parro versturen we wekelijks de weekinfo. Ook berichten van de leerkrachten versturen we via Parro. We willen het fysiek meegeven van brieven of materiaal zoveel mogelijk beperken.

P.

                Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto's maken. Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto's van andere kinderen dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen.

S.
              Schoolkamp/schoolreis
De schoolverlaters gaan op schoolkamp. De overige groepen gaan op schoolreis. Voor deze activiteiten vragen we van de ouders een financiële bijdrage. De activiteitencommissie organiseert ook activiteiten, die geld opbrengen. Een deel daarvan gebruiken we voor het schoolkamp en de schoolreis. Zo willen we de ouderbijdrage voor de reisjes beperkt houden. Lukt het u niet om deze bijdrage te betalen, vraag dan een gesprek aan met de directeur. Die gaat dan samen met u op zoek naar een oplossing.

                Schoolfotograaf
Elk jaar zet de fotograaf de groepen op de foto en één keer per 2 jaar alle kinderen individueel.

                Schooltijden
De school begint om 8.30 uur. Alle kinderen worden om 8.25 uur in de school verwacht. Vanaf 8.15 uur is de school open. Als de kinderen op school komen, kunnen ze direct naar binnen.  Ze hebben we een gespreide doorgang naar de leerkrachten, die elk kind dan persoonlijk kunnen begroeten.

S           Social media en privacy (AVG)
Ten aanzien van sociale media en privacy (AVG) hanteert onze school de 'Gedragscode voor het gebruik van social media' zoals die te vinden is op de website van De Garve: www.bsdegarve.nl . Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen de school een functie vervult, als leerling bij de school staat ingeschreven of anderszins voor of in opdracht van de school een taak verricht en is in beginsel van toepassing op elke vorm van computergebruik binnen de school.      
   
            Sociaal Team Bronckhorst
Bij het sociaal team kunt u terecht voor informatie, advies of ondersteuning op het gebied van jeugd en opvoeding, maar ook zorg, welzijn, schulden en werk. Een sociaal team bestaat uit verschillende professionals op deze gebieden.  In Vorden kunt u terecht bij het sociaal team aan de Raadhuisstraat 6 ( Kulturhus). Mocht u een keer persoonlijk een afspraak willen maken bij u thuis of in het sociaal team, dan kan dat met Janneke Wesselink. Zij is met name ok de contactpersoon voor jeugdzaken. U kunt haar bellen op nummer 0575-750250 of mailen janneke.wesselink@bronckhorst.nl

            Sporttoernooien
Kinderen uit de hoogste groepen kunnen ieder jaar meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. De Garve doet ook mee aan de avondvierdaagse. Soms doen we mee aan het touwtrekken.

            Spreekuur
Een keer of 10 per jaar is er een spreekuur. De data staan in de agenda in Parro. U kunt zich aanmelden via Parro. De gesprekken kunnen via Google meet of live op school.

 T.
                Talentenlijst
Ouders/ opa's en oma's/ kennissen en inwoners van het dorp kunnen zich opgeven voor de talentenlijst. Via de talentenlijst vragen we mensen om op school iets te komen delen over hun talent of hobby met de kinderen. Gastlessen en workshops worden het gehele jaar door georganiseerd, waarbij er wordt geprobeerd om aan te sluiten bij het thema van de klassen. De talentenlijst wordt ingezet binnen het gehele IKC (zowel de basisschool als kinderopvang Avonturijn).

              Typejuf
Ieder schooljaar komt de typejuf op school. Zij leidt de kinderen die dat willen op voor het branche-erkende Diploma Computertypen. Het examen wordt afgenomen door de examenvereniging VSLM, een landelijke organisatie die de kwaliteit van de examens waarborgt. De VSLM staat er garant voor dat dit diploma alleen wordt afgegeven aan kandidaten die snel en nagenoeg foutloos kunnen typen, volgens het tienvingersysteem blindtypen. Dit jaar vinden de typelessen voor de helft tijdens schooltijd en voor de helft voor schooltijd plaats. De lessen zijn voor de kinderen van groep 7. De school betaalt een deel van de lessen. De exacte data waarop de juf aanwezig is, staan op de activiteitenkalender.

U.
                Uitdelen van wenskaarten en uitnodigingen
Tijdens de kersttijd geven veel leerlingen elkaar een kerstkaart. Dit kan teleurstelling bij de andere leerlingen geven in de trant van: "Waarom krijg ik geen kaart van jou?" of "Ik mag geen wenskaarten uitdelen van mijn ouders" enz. Daarom vragen wij u om uw kind(eren) geen kerstkaarten op school uit te laten delen, maar bij de leerlingen thuis in de brievenbus te doen. Bedankt voor uw medewerking.
Wat geldt voor de wenskaarten geldt ook voor uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes.

V.
              Veiligheid
Als de school uitgaat, staat er een toezichthoudende leerkracht aan de weg. Hij of zij zorgt ervoor dat kinderen niet onbesuisd de weg op rennen of fietsen. Op de oprit van de school lopen kinderen en ouders met de fiets aan de hand. Doordat de gemeente Bronckhorst voor onze school een zogenaamde schoolzone heeft gecreëerd, mogen auto's op dit gedeelte van de Dorpsstraat niet meer parkeren. Hierdoor hebben kinderen geen last meer van auto's, die het uitzicht voor hen belemmeren wanneer zij de weg op willen fietsen of lopen.

              Verjaardagen  
Naar aanleiding van de ervaringen in de Corona tijd en de verandering van de groepen gaan we hier in de toekomst anders mee om. We beraden ons nog hoe precies.

                Verkeersexamen
De kinderen in groep 7 en 8 doen om het jaar verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Op school leren de kinderen de verkeersregels. Het praktische gedeelte van het examen vindt plaats in Vorden.

                Vertrouwenspersoon
Elke school heeft een interne en externe vertrouwenspersoon; eerder ook wel contactpersoon genoemd.
Op de Garve is juf Babette onze interne vertrouwenspersoon. Deze taak staat los van haar taak als intern begeleider. Een vertrouwenspersoon heeft een preventieve, curatieve(oplossende) en signalerende rol; dat betekent dat zij alert is en openstaat voor het welbevinden van alle aan school verbonden geledingen. Kinderen, ouders, intern personeel, maar ook extern betrokkenen kunnen terecht met vragen over school en veiligheid. Zij is het eerste aanspreekpunt bij meldingen; met een goed luisterend oor gaat zij binnen de school zelf met de melding aan het werk of wijst de weg naar juiste afhandeling  van vervolgstappen.

              Verzekeringen
Alle leerlingen, personeel en vrijwilligers zijn op grond van de ongevallenverzekering van school verzekerd. Deze geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets, en dergelijke) valt niet onder de dekking. Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.

Kleine lettertjes
Het is belangrijk om te weten dat de school alleen aansprakelijk is als er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarvoor zijn ouders zelfverantwoordelijk. Het is van belang dat u daarvoor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

W.
                    Wachtlijsten / Toelating
De school heeft een toelatingsbeleid. De nieuwe organisatie van de school vraagt om zorgvuldige toelating van kinderen in de groepen. Kinderen die in het voedingsgebied wonen zijn altijd welkom.

Z.
                    Zindelijkheid
Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren.  Wij kiezen er als school voor om met u  samen en met  jeugdverpleegkundig/huisarts een  oplossing te zoeken om te kijken wat er nodig is om uw kind zindelijk te laten worden. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het goed kan meedoen op school.