Toezichthoudend bestuur 


Bij basisschool De Garve vormen ouders samen een schoolvereniging. De vereniging heeft een toezichthoudend bestuur benoemd, bestaande uit 3 ouders en 2 externe leden, die samen het bevoegd gezag van de school vormen.  Het toezichthoudend bestuur heeft via een managementstatuut de dagelijkse bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur van de school.
Ouders met kinderen bij ons op school, kunnen lid worden van de schoolvereniging. Leden (de ouders dus) van deze vereniging hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. Tenminste één keer per jaar organiseert het bestuur van De Garve een ledenvergadering. 

De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. Daarna zijn de leden herkiesbaar. Ouders zijn herkiesbaar, zolang zij nog een kind op school hebben zitten.

Samenstelling toezichthoudend bestuur:
Voorzitter:              Mevrouw Y. Kool               voorzitterbestuur@bsdegarve.nl
Secretaris:             Mevr. W. Boerman             secretarisbestuur@bsdegarve.nl  (ouder)
Overige leden:       Mevr. N. ten Damme         (ouder)
                                Mevr. M. Wagenvoort        ( extern lid)
                                De heer G. Loman              (ouder)
                               

Dagelijks bestuur: directeur van de school   vanaf 1augustus 2022  Mevr. S. Basten      

NIEUW 
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2021
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2020
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2019
Klik hier voor aanmelding Lidmaatschap vereniging
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2018
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2018
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2015
Klik hier voor het verslag van de Raad van Toezicht 2017

Klik hier voor het management statuut

Klik hier voor de statuten van de Vereniging 

Het bestuur werkt met de code Goed Bestuur   klik hier voor de code