Beleid Goed gedrag en Sociale Veiligheid op Basisschool De Garve

Datum september 2015
 
Visie: Veilige school voor ieder kind, met een prettige leeromgeving.
Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school en ouders.
T.a.v. pestgedrag handelt de school snel en zorgvuldig.
Uitgangspunt: recht doen aan ieder kind m.b.v. herstelrecht.
Het gaat niet om te straffen, maar samen zoeken naar een oplossing om het goed te maken.
 
"Als je iets verkeerd doet, dan maak je het weer goed."
Stappenplan melding

 
Stap Actie
1 melding van pesten
(langdurig ongewenst gedrag)
-digitaal melden via mailadres: ib@bsdegarve.nl 
(IB-er/adjunct-directeur/directeur)
-mondeling aan leerkracht
-mail aan leerkracht
-bellen met de leerkracht bij voorkeur op school
2 Elke melding wordt geregistreerd in het logboek van de kinderen en wordt doorgestuurd naar het digitale meldpunt.
3 Elke melding wordt binnen 2 werkdagen door de leerkracht besproken met het kind.
4 In overleg met gepeste leerling:
- dagelijks overleg met gepeste leerling gedurende 2 weken (in overleg met kind)
en wekelijks met zijn/haar ouders. Zo lang als nodig.
- In overleg met gepest kind, volgen tevens gesprekken met pester en ouders, zo lang als nodig. Zo nodig wordt dagelijks gesprek gevoerd met de pester en wekelijks met zijn/haar ouders.
 
Geeft de leerling aan dat hij/zij geen gesprek wenst met de pester, dan volgt in overleg met het kind toch een gesprek met pester door lkr  . Later evt. met kind en betrokken ouders, wanneer het pesten niet stopt.