Rekenen

Wij werken op school met de methode "Wereld in getallen" versie 5.

In de Wilg start werken de kinderen op papier. De digibordsoftware wordt gebruikt tijdens de instructie. De verwerking van de les maken ze in het werkboek. 

Leerlingen leren tegenwoordig meer probleemoplossend te werken. De leerkracht heeft hierbij een sturende functie. Rekenen is in ons onderwijs ingebed in contexten: situaties die overeenkomen met de werkelijkheid. Leerlingen leren grafieken en tabellen te lezen en zelf op te stellen aan de hand van gegevens die ze zelf verzameld hebben. Parate kennis, zoals de tafels van vermenigvuldiging, zijn nog steeds belangrijk.
Onderstaand een globaal overzicht van wat in de verschillende leerjaren aan bod komt:
Wilg start:
Oriëntatie getallen t/m 100
Splitsen t/m 10
Optellen/aftrekken t/m 10
Optellen/aftrekken tussen 10 en 20
Tijd: hele en halve uren; tijdsduur met hele uren
Wilg: 
Oriëntatie getallen t/m 1000
Optellen/aftrekken t/m 100
Start leerlijn vermenigvuldigen (let op didactiek!)
Tijd: hele en halve uren en kwartieren (analoog + digitaal), maandkalender
Berk start: 
Oriëntatie getallen t/m 1000, HTE-schema
Optellen/aftrekken t/m 1000
Tafels automatiseren, vermenigvuldigen (3 x 70; 3 x 14, 4 x 69, 4 x 35)
Start leerlijn delen: begripsvorming, uitrekenen met en zonder rest (m.b.v. keersom, m.b.v. splitsen)
Tijd: 5 en 10 minuten voor en over heel en half uur (analoog + digitaal), jaarkalender
Berk:
Oriëntatie getallen t/m 100.000, DHTE-schema, kommagetallen
Kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken
Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen
Delen met grote getallen (met en zonder rest)
Start leerlijn breuken
Tijd: minuten en seconden nauwkeurig (analoog + digitaal), tijdsduur berekenen in uren en minuten
Linde start:
Oriëntatie getallen: rekenmachine, gemiddelde berekenen, bewerkingen met hele en kommagetallen
Cijferend optellen en aftrekken, optellen en aftrekken met kommagetallen én met breuken (gelijk- en ongelijknamig)
Cijferend vermenigvuldigen, vermenigvuldigen met kommagetallen en vermenigvuldigen van heel getal met een breuk
Kolomsgewijs delen, delen met kommagetallen
Rekenen met breuken, rekenen met kommagetallen
Start leerlijn verhoudingen en percentages: verhoudingstabel, procenten
Tijd: weeknotaties aflezen, tijdsduur berekenen (dagen, uren, minuten, seconden)
Linde:
Herhaling van doelen t/m gr7
Aanvullende doelen in rekenen met breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen (1e helft)
Oriëntatie op doelen voortgezet onderwijs, bijv. negatieve getallen, Romeinse cijfers, staartdeling.


Computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebruiken deze om ons onderwijs te ondersteunen en de kinderen computervaardigheden aan te leren. 
Wij maken op De Garve gebruik van chromebooks voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken op Snappet-chromebooks of op devices van de school.
Kinderen werken aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model, waarna de leerlingen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. Snappet zetten wij in bij rekenen. De grote voordelen van de inzet van Snappet zijn: 

  • Kinderen kunnen direct zien of een gegeven antwoord goed of fout is en dit, indien nodig verbeteren. 
  • De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen. 
  • De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen. 
  • De resultaten van de leerlingen worden bewaard. 
  • De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald en hier op differentiëren. 

Wat altijd belangrijk blijft is de interactie tussen leerkracht en leerling!