Missie / Visie IKC

Missie IKC De Garve

'Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.'

Onze missie is het realiseren van een Integraal Kind Centrum waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen spelen, leren en zich kunnen ontwikkelen, door het integreren van opvang, school en buitenschoolse activiteiten.

Hier werken wij vanuit enthousiasme en gezamenlijke en individuele deskundigheid, aan dezelfde doelen en in hetzelfde veilige pedagogische klimaat. Wij bieden een uitdagend en divers aanbod zodat kinderen zelf in toenemende mate de regie kunnen nemen over hun ontwikkeling in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Groepsdoorbrekend onderwijs maakt daar deel vanuit, doordat het ruimte biedt voor leren in eigen tempo en naar eigen behoeften. 

Kinderen bezitten van nature veel kwaliteiten en het is onze kunst hen te helpen deze te ontdekken (talentontwikkeling, ontwikkelen zelfbewustzijn en eigenwaarde), verder te ontwikkelen en in goede banen te leiden. Daarbij is het leren van bepaalde vaardigheden noodzakelijk. Zoals jezelf doelen stellen, je houden aan samen afgesproken regels, samenwerken, kritisch leren denken, problemen oplossen en leren wat je voelt en denkt onder woorden te brengen. 

Wij versterken de samenhang tussen opvang, school en de omgeving van de kinderen. Dit doen wij door actief de samenwerking op te zoeken met ouders en lokale organisaties. (Afrikaans gezegde: Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.)

Visie IKC De Garve
'Met plezier elke dag een stukje wijzer'

Ons ideaal is om binnen 5 jaar het IKC door te ontwikkelen waar kinderen veilig worden opgevangen en onderwijs kunnen volgen en waar ouders betrokken worden, maar zich naar wens kunnen laten 'ontzorgen'.
Met een doorlopend en uitdagend aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden, buiten als het kan, binnen als het moet (0-4) bieden wij kinderopvang en naschoolse opvang aan, waarin sport, spel en muziek een plaats vinden. Kinderen kunnen vanaf 4 jaar doorstromen naar onderwijs, dat naast het verwerven van basiskennis, vooral is gericht op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals 'leren leren' en samenwerken, kritisch leren denken en problemen oplossen, met veel aandacht op ontdekken en bewegen. Kortom, een IKC dat staat voor de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord en voor de 'ontzorging' van ouders/verzorgers daar waar er behoefte aan is.  

Onze kernwaarden zijn:

Toegankelijk: Met een open en vriendelijk karakter, integer en direct. Met respect ontvangen wij elke dag kind en ouder in een gastvrije sfeer.

Professioneel en persoonlijk: Vanuit een integrale en deskundige samenwerking dragen wij met enthousiasme, zorgzaamheid en groot inlevingsvermogen, zorg voor ieder die aan ons Integraal Kind Centrum is verbonden.

Transparantie: Wij zijn een open organisatie, waarbij wij uitvoerig vertellen wat er gebeurt en wat wij denken. Dit doen wij ook als er een keer iets niet goed gaat. Wij verwachten van medewerkers en ouders dat ook zij transparant zijn. Dit komt de opvang en het onderwijs ten goede.

Ondernemerschap: Wij weten wat er speelt in de organisatie en samenleving en in het dorp. Wij zijn innovatief, creatief, vindingrijk, zelfstandig en resultaatgericht.  Met deze houding laten wij ons inspireren door alle ontwikkelingen binnen de kinderopvang en het onderwijs.

Respect: We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en communiceren open richting ouders, kinderen en medewerkers.